Formació en gestió de seguretat

La Cooperativa Humanitària compta amb un equip de professionals humanitaris capaços de dissenyar i implementar diferents tipus de formacions en gestió de seguretat orientades a gestors amb responsabilitat sobre la seguretat d'equips humanitaris.

Durada:
De 3 a 5 dies
Modalitat:
Presencial
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Capacitar i formar el personal d'organitzacions humanitàries amb responsabilitat en la gestió de la seguretat d'equips per desenvolupar un pla de seguretat i recursos per tal que l'equip accepti aquest pla.

Contingut

Els continguts i la durada de cada formació es definiran d'acord amb les necessitats, estratègies operacionals i polítiques tècniques d'implementació de cada organització humanitària.

La formació base, de 3 dies de durada, s'orienta a través de l'estudi de diferents contextos i incidents coneguts per l'equip de la Cooperativa Humanitària cap al desenvolupament d'un pla de seguretat que comprengui la naturalesa del treball humanitari, les fonts d'informació pel seu desenvolupament i actualització, així com factors indispensables de cultura d'organització.

Aquesta formació base en gestió de seguretat inclou les següents matèries:

 • Introducció al cicle de gestió de seguretat. Conseqüències, avantatges i debilitats dels diferents models.
 • Estratègies de seguretat i les seves conseqüències. Adaptació a la cultura de cada organització.
 • Anàlisi de context. Eines d'anàlisi i mapatge d'actors.
 • Gestió de risc. Eines per a l'anàlisi d'amenaces i vulnerabilitats. Mitigació de riscos.
 • Riscos específics relatius a viatge i transport. Desenvolupament de Procediments Operatius Estàndard (SOP).
 • Riscos específics relatius a seus i edificis. Condicions i controls de seguretat adaptats al context.
 • Riscos específics relatius a segrest i presa d'ostatges.
 • Pla d'evacuació. Preparació i implementació d'evacuació d'equips i evacuació mèdica.
 • Gestió d'estrès i trauma. Eines per a la identificació i gestió en el si de l’equip.
 • Deure d’assistència del personal i responsabilitat legal derivada de la gestió de seguretat.

En una versió més extensa de cinc dies de durada, s'inclou també la gestió d'incidents crítics incloent-hi elements crucials com ara aspectes interns organitzacionals, la gestió de famílies o la relació amb la premsa.

Metodologia

Les metodologies definides i utilitzades es basen en l'aprenentatge vivencial, partint dels principis d'horitzontalitat i participació per potenciar la participació i implicació dels seus participants.

Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus coneixements i experiències adquirides sobre el terreny per tal d’afavorir l'aprenentatge significatiu i potenciar que l'estudiant s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge.

En el disseny i la implementació de tots els cursos de gestió de seguretat busquem la màxima qualitat formativa i facilitar la integració de nous coneixements. Amb aquest objectiu, integrem diferents tècniques d'aprenentatge que inclouen:

 • Estudis de cas basats en contextos i incidents reals i coneguts per l'equip
 • Discussions de grup
 • Simulacions o demostracions
 • Jocs de rol
 • Exercicis individuals i grupals per al desenvolupament d'habilitats pràctiques
PDF icon Descargar ficha (528.17 KB)
PDF icon Download datasheet (528.17 KB)
PDF icon Descarregar fitxa (528.17 KB)